pengumuman

Peraturan Mengikuti Ujian UTS dan UAS Universitas Andalas

1. Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah tertentu apabila: Membawa KTM dan kartu ujian

1. Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah tertentu apabila:

 • Membawa KTM dan kartu ujian yang sah sebagai bukti diri;
 • Terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan;
 • Mengikuti mata kuliah yang diujikan paling sedikit kehadiran 75%;
 • Tidak sedang dikenakan sanksi akademik: dan
 • Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut.
 • Memakai baju butih polos dan rok / celana hitam, jilbab putih.

2. Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:

 • Mematuhi semua peraturan dan ketenturan ujian yang berlaku;
 • Mematuhi semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian kepadanya;
 • Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian;
 • Menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.

3.Selama ujian berlangsung. peserta ujian tidak dibenarkan untuk:

 • Berperilaku yang mengganggu tata tertib penyelenggaraan ujian.
 • Berkomunikasi dalam bentuk apa pun dengan sesama peserta ujian lain maupun dengan orang lain di luar ruang ujian.
 • Bekerjasama, berusaha untuk bekerjasama, atau mendukung kerjasama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian
 • Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya.
 • Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung.

4. Hasil ujian yang dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku.

5. Mahasiswa yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Penegakan

    Norma Akademik dan Kemahasiswaan UNAND.

6. Pengecualian terhadap ketentuan selama ujian berlansung hanya dapat diberikan oleh dosen yang bertanggung

    jawab

Leave a Comment