TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

 1. Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenan mengikuti ujian akhir semester apabila:
  • Kehadiran mengikuti kuliah minimal 75 persen
  • Terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan;
  • Membawa kartu ujian yang sah sebagai bukti diri;
  • Tidak sedang dikenakan sanksi akademik;
  • Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian yang berlaku;
  • Telah hadir, dan memasuki ruangan 15 menit sebelum ujian dimulai;
  • Memakai baju putih dan  rok/celana barbahan dasar hitam, bagi pria tidak dibenarkan berambut panjang, dan wanita tidak dibenarkan berpakaian yang ketat.
 2. Selama ujian berlangsung peserta diwajibkan:
  • Memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  • Mematuhi semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan pengawas ujian;
  • Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruangan ujian;
  • Menyerahkan lembaran jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruangan ujian.
 3. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak dibenarkan:
  • Berprilaku yang mengganggu tata tertib penyelenggaraan ujian;
  • Berkomunikasi dalam bentuk apa pun dengan sesama peserta ujian maupun dengan orang lain di luar ruangan;
  • Berkerjasama, berusaha untuk bekerjasama, atau mendukung kerjasama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian;
  • Menyalin atau berusaha menyalin jawaban peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya;
  • Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainya selama ujian berlangsung.
 4. Hasil Ujian yan dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku.
 5. Mahasiswa yang melanggar  ketentuan dapat  dikenai sanksi  sesuai  dengan  Peraturan  Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan UNAND.
 6. Pengecualian terhadap ketentuan selama ujian berlangsung hanya dapat diberikan oleh dosen yang bertanggung jawab.
 7. Mahasiswa berhalangan untuk mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipercaya dapat diberikan ujian susulan, ujian susulan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah mata kuliah yang bersangkutan diujikan.

Demikian agar dipatuhi oleh semua peserta ujian dan menjadi pegangan oleh pengawas ujian.

Leave a Comment